Neonatologie je certifikovaný obor základního oboru pediatrie, jehož obsahem je komplexní péče o všechny novorozence porozené za hranicí viability do 28. dne života nebo do propuštění domů. Tuto péči poskytují neonatologové a pediatři.

Neonatologická péče je začleněna do celku perinatologické péče, která propojuje obory porodnictví a neonatologie s cílem zajistit kontinuitu péče o těhotnou ženu, plod a novorozence. Tato interdisciplinární péče vyžaduje těsnou spolupráci porodníků a neonatologů/pediatrů, v níž jsou jednotlivé odbornosti vzájemně nezastupitelné. Základním cílem těchto oborů perinatologie je poskytování vysoce kvalitní péče o těhotné ženy a novorozence opírající se o nejmodernější poznatky vědy, které vedou k medicínským a organizačním opatřením a pozitivně se promítají do kvality celé populace.

Péči poskytují zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotní péči v oborech gynekologie – porodnictví a neonatologie, nezbytná je součinnost s řadou dalších medicínských oborů (anesteziologie a resuscitace s erudicí v problematice porodnické a neonatologické analgezie a anestezie, služby komplementu – laboratoře biochemická, hematologická, imunologická, mikrobiologická, genetická, hormonální, zobrazovací metody, krevní banka nebo transfuzní oddělení ve zdravotnickém zařízení, vnitřní lékařství, genetika, chirurgie, neurologie, kardiologie, pediatrie, dětská chirurgie, dětská ortopedie, dětská neurochirurgie, dětská neurologie, dětská oftalmologie s erudicí v problematice retinopatií, psychologie, genetika, dětská radiologie, rehabilitace aj.).

 

Perinatologická péče je založena na systému diferencované, třístupňové regionální péče:

  • Nejvyšší stupeň (III.) – Perinatologická centra intenzivní péče (PCIP), na regionální úrovni rozvíjejí s léčebně-diagnostickou činností i činnost vzdělávací a výzkumnou.

  • Nižší stupeň (II.) –  Perinatologická centra intermediární péče (PCIMP), zajišťují především léčebně preventivní činnost, event. i výukovou.

 

Perinatologická centra tvoří v rámci zdravotnického zařízení funkční celek, v němž je porodnická a neonatologická péče vzájemně nezastupitelná; tyto obory jsou samostatnými odbornými a organizačními jednotkami s vlastním vedením. Jsou do nich směrovány všechny případy těhotných žen, u nichž lze předpokládat narození plodu s nízkou porodní hmotností, nebo ženy s rizikovým průběhem těhotenství, a případy novorozenců daného spádového území. Kromě specializované péče je poskytována také péče základní. Perinatologická centra musí disponovat lůžky tak, aby byl v souladu s právy dítěte zajištěn těsný vztah matka – dítě v rámci diagnostiky, léčby a podpory výživy mateřským mlékem a kojením .

 

Perinatologická centra intenzivní a intermediární péče  (PCIP, PCIMP) jsou ustanovena MZ ČR na podkladě doporučení odborné společnosti a splnění podmínek uvedených v platných dokumentech.

  • Základní, I. stupeň péče o těhotné ženy, rodičky  a novorozence (základní úseky péče o těhotnou ženu a fyziologické novorozence) poskytují ambulantní zdravotnická zařízení v oboru gynekologie a pordnictví v návaznosti na  lůžková pracoviště základního stupně, kterým nepřísluší, až na akutní stavy neschopné transportu, provádět odbornou léčebně preventivní činnost vyhrazenou perinatologickým centrům. Tato lůžková oddělení kromě základní porodnické péče dispenzarizují těhotné v riziku a doléčují pacientky akutně ošetřené na pracovištích vyššího typu. Doporučený počet odvedených porodů za rok je min. 800. Základní pracoviště poskytují také péči o fyziologické novorozence a děti s nevýznamnými odchylkami v průběhu poporodní adaptace, které nevyžadují intermediární péči a po určitém adaptačním období mohou být ošetřovány systémem matka – dítě). Základní úseky péče o novorozence jsou součástí dětských oddělení nebo tam, kde není dětské oddělení, jsou výjimečně součástí porodnického úseku.