Platná legislativa týkající se péče o novorozence v ČR

A.  Statut perinatologických center intenzivní a intermediární péče

2019

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče (Věstník MZ ČR 1-2019.pdf)

 

Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii (Věstník MZ ČR 7-2019.pdf)

 

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 7/2019 bod č. 1 Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii (Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 7 - dodatek 2 PCIMP.docx)

2014

Perinatologická centra v ČR
Seznam center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii (Věstník MZ ČR 02-2014.pdf)

2013

Nová vyhláška o perinatologických centrech v ČR

Centra vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii v ČR - Požadavky na organizaci a personální, technické a věcné vybavení perinatologických center intenzivní péče (PCIP) + výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii (Věstník MZ ČR 07-2013.pdf)

2004

Seznam pracovišť, která jsou oprávněna poskytovat specializovanou perinatologickou péči (Věstník MZ ČR 2-2004.pdf)

2003

Doporučený minimální standard pro pracoviště poskytující intenzivní a intermediární péci v perinatologických centrech (Věstník MZ ČR  9-2003.pdf)

B.   Minimální personální zabezpečení a přístrojové vybavení

2012

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (Vyhláška MZ ČR 99-2012.pdf)

 

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (Vyhláška MZ ČR 92-2012.pdf)

 

Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky (Vyhláška MZ ČR 296-2012.pdf)

 

2007

Vybavení porodnického pracoviště a vedeni porodů v ČR (Věstník MZ ČR 2-2007.pdf)

C.   Novorozenecký screening

2022

Novorozenecký screening SMA a SCID

Metodický pokyn k provádění pilotního projektu laboratorního novorozeneckého screeningu SMA A SCID (Věstník MZ ČR 14-2021.pdf)

 

Screening sluchu

Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu novorozenců (Věstník MZ ČR 14-2021.pdf)

2016

Novorozenecký laboratorní screening

Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následná péče (Věstník MZ ČR 6-2016.pdf)

2009

Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče (Věstník MZ ČR 6-2009.pdf)

D.   Propuštění novorozence

2013

Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí (Věstník MZ ČR 8-2013.pdf)

2005

Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče (Věstník MZ ČR 06-2005.doc)

E.   Systém kvality, Elektronizace zdravotnictví

2021

Elektronizace zdravotnictví

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví (Zákon 325-326 2021.pdf)

 

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví (Zákon 325-326 2021.pdf​)

2012

Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb + Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (Věstník MZ ČR  05-2012.pdf)

 

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (Vyhláška MZ ČR 98-2012.pdf)

 

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (Vyhláška MZ ČR 102-2012.pdf)

 

Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (Vyhláška MZ ČR 306-2012.pdf)

F.   Seznam akreditovaných pracovišť pro obor Neonatologie
G.  Vzdělávání

2022

Úprava vzdělávacího programu PEDIATRIE (Věstník MZ ČR 5-2022.pdf)

2021

Vzdělávací program nástavbového oboru NEONATOLOGIE (Věstník MZ ČR 2-2021.pdf)

2020

(Věstník MZ ČR 5-2020.pdf)

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru: Dětská sestra – Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru: Dětská sestra – Perioperační péče

2020

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů (Vyhláška MZ ČR 397-2020.pdf

2019

Vzdělávací program specializačního oboru PEDIATRIE – vlastní specializovaný výcvik (Věstník MZ ČR  03-2019.pdf)

2018

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů (Vyhláška MZ ČR 110-2018.pdf) (web odkaz: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=221/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy)

2015

Vzdělávací program nástavbového oboru NEONATOLOGIE (Certifikovaný kurz) (Věstník MZ ČR  09-2015.pdf)

H.   Očkování

2006

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem - Pravidelné očkování proti tuberkulóze (Vyhláška MZ ČR 537/2006.pdf)

I.   Koncept tzv. Center porodní asistence

2020

Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence (Věstník MZ ČR 11-2020)

J.   Činnosti zdravotnických pracovníků - kompetence

2019

Mění vyhlášku MZ ČR 55-2011 (Vyhláška MZ ČR 252-2019)

2011

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (Vyhláška MZ ČR 55-2011)

K.   Národní ošetřovatelský postup

2021
(Věstník MZ ČR 3-2021)
Národní ošetřovatelský postup – Odsávání novorozenců a kojenců

Národní ošetřovatelský postup – Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců

2020

(Věstník MZ ČR 2-2020.pdf)

Národní ošetřovatelský postup – Prevence pádů a postup při zranění způsobených pády

Národní ošetřovatelský postup – Péče o pacienta s bolestí

Národní ošetřovatelský postup – Katetrizace močového měchýře

Národní ošetřovatelský postup – Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

(Věstník MZ ČR 5-2020.pdf)

Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr

Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o periferní žilní katétr

Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest

Národní ošetřovatelský postup Role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky

 

(Věstník MZ ČR 14-2020.pdf)

Národní ošetřovatelský postup Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence