Neonatologie na webu

Palivizumab

Farmakologie > Ostatní > Palivizumab

Firemní názvy

Synagis

Dávkování

Doporučené dávkování palivizumabu je 15 mg/kg tělesné hmotnosti, podávané jednou měsíčně v očekávaném období rizika RSV v komunitě. Je-li to možné, první dávka by měla být podána před začátkem sezóny RSV. Další dávky by měly být podávány v měsíčních intervalech během sezóny RSV.
Údaje o podávání více než 5 dávek během jedné sezóny nejsou k dispozici.
Ke snížení rizika opakované hospitalizace se doporučuje, aby se u dětí, které dostávají palivizumab a jsou hospitalizovány s RSV, pokračovalo v podávání měsíčních dávek palivizumabu po celou sezónu RSV.
Palivizumab se podává v dávce 15 mg/kg tělesné hmotnosti jednou měsíčně intramuskulárně do anterolaterální oblasti stehna. Palivizumab by se neměl běžně aplikovat do gluteálního svalu vzhledem k riziku poškození ischiadického nervu. Injekce by měla být aplikována za standardních aseptických kautel. Objem větší než 1 ml by měl být aplikován v rozdělených dávkách.

Indikace

Synagis je indikován k prevenci závažného onemocnění dolních cest dýchacích vyžadujícího hospitalizaci, které je způsobené respiračním syncitiálním virem (RSV) u dětí, jež se narodily v 35. týdnu těhotenství nebo dříve a jsou v době začátku sezóny RSV mladší 6 měsíců nebo u dětí mladších 2 let,u nichž byla v posledních 6 měsících nutná léčba pro bronchopulmonální dysplasii.

Nežádoucí účinky

Ve studiích zaměřených na profylaxi u dětských pacientů byly nežádoucí účinky obdobné ve skupině, která dostávala placebo i ve skupině léčené palivizumabem. Většina nežádoucích účinků byla přechodná a pouze mírné až střední závažnosti. Časté nežádoucí účinky ( s frekvencí více než 1/100, méně než 1/10), které byly hlášeny ve skupině léčené palivizumabem byly horečka (2,7%), reakce v místě vpichu (2,7%) a nervozita (2,3%). Méně často hlášené nežádoucí účinky (s frekvencí více než 1/1000, méně než 1/100) byly: Respirační systém: infekce horních cest dýchacích (0,4%), rýma (0,3%), kašel (0,3%), sípavé dýchání (0,3%). Krev: leukopenie (0,3%) Kůže a adnexa: vyrážka (0,9%) Zažívací systém: průjem (0,9%), zvracení (0,3%) Jiné: vzestup AST (0,4%), vzestup ALT (0,3%), patologické funkční jaterní testy (0,3%), virové infekce (0,2%), bolest (0,2%). Nebyly pozorovány významné rozdíly nežádoucích účinků v některém tělesném systému nebo při vyhodnocování podskupin dětí podle klinické kategorie, pohlaví, věku, gestačního věku, země, rasy nebo etnika či kvartilu koncentrace palivizumabu v séru. Nebyly pozorovány významné rozdíly v bezpečnostním profilu léku u dětí bez aktivní infekce RSV a u dětí hospitalizovaných pro RSV. Pouze vzácně (0,2%) musela být léčba palivizumabem z důvodů nežádoucích účinků trvale vysazena. Počet úmrtí byl rovnoměrně zastoupen ve skupině léčené palivizumabem a ve skupině, která dostávala placebo a neměl vztah k podávání léku.

Dnes je 20.červen 2018

kontaktujte náske stažení

Tvorba www stránek - Kinalisoft s.r.o.